Uncategorized

พะเยา สืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18

พะเยา สืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18

จังหวัดพะเยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และจังหวัดกลุ่มล้านนาตะวันออก ภาคเหนือบน 2 สมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา จัดงาน ประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18 โดยรวบรวมวัฒนธรรมชาวไทยลื้อในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือนำมาแสดง ทั้งเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนศิลปการแสดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตชุมชน คนไทลื้อ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ลานเฮินลื้อ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ขบวนแห่ที่ถูกประดับประดาด้วยวัฒนธรรมไทลื้อ ที่แสดงออกถึงพิธีหลากหลายทั้งการแต่งงาน วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการแต่งตัวที่สวยสดงดงามของชาวไทลื้อ ตลอดจนการละเล่นของเด็กๆชาวไทยลื้อ ที่เคลื่อนขบวนไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานสืบสานตำนานไทลื้อ ไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18 จังหวัดพะเยา ที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และจังหวัดกลุ่มล้านนาตะวันออก ภาคเหนือบน 2 สมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเทศกาลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดพะเยาสู่สากล โดยกิจกรรมจะได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งในเรื่องของเครื่องแต่งกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค วิถีชีวิตความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมการแสดง ของชาวไทลื้อ

โดยในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 18 โดยมีการพัฒนารูปแบบของชาวไทลื้อเข้าสู่สากล แต่ยังคงเอกลักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทลื้อให้คงอยู่ โดยการจัดงานเป็นการแสดงออกของศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทลื้อ ที่บอกกล่าวถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ทั้งเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย รวมทั้งยารักษาโรค ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ รวมทั้งขบวนแห่ที่บอกกล่าวถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตประจำวัน ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย โดยมีพี่น้องชาวไทลื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับชาวไทลื้อใน 7 จังหวัดภาคเหนือเรา ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสร้างการจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วย

สำหรับภายในงานสืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออกครั้งนี้ ได้มีกิจกรรม กาดไทลื้อ การแสดงวิถีชีวิตของชุมชน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคไทลื้อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ โดยมีขบวนแห่กว่า 35 ขบวน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ การแสดงนาฏศิลป์ของพี่น้องชาวไทลื้อซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก