Uncategorized

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวควรมีหลักปฏิบัติ 4 ประการ เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด และสังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวควรมีหลักปฏิบัติ 4 ประการ เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด และสังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) นางเบญจพร สุทธิประภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นายวิจารณ์ เพิ่มพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลนาโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับ

นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด้าน เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวขยายหลายรุ่นอาศัย อยู่ร่วมกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ และลูก ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างเครือญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ขาดความตระหนักในความสำคัญของบทบาทครอบครัว มีค่านิยมที่ต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด สภาพเศรษฐกิจที่ยากจนและมีหนี้สิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างกับเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีทักษะด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น การเสริมสร้างสัมพันธภาพให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ตลอดจนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สิ่งที่จะทำให้ครอบครัวทุกครอบครัว มีความสุข ความอบอุ่น นั้นประการที่ ให้สมาชิกในครอบครัวงดดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด หรือเล่นการพนัน อย่างน้อยในวันอาทิตย์ให้ครอบครัวเป็นครอบครัวแข็งแรง ประการที่ 2 ครอบครัวต้องเป็นครอบครัวมีสัมมาอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ในครอบครัวไม่มีความรุนแรง และสมาชิกในครอบครัวมีการรับประทานอาหารพร้อมหน้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 มื้อ ประการที่ 3 มีบ้านมั่นคงแข็งแรง สะอาด มีการช่วยเหลืองานบ้านอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งสมาชิกในครอบครัว ก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน และมีโอกาสที่จะประกอบสาธารณะกิจอย่างน้อยเดือนละครั้ง ประการที่ 4 สมาชิกทุกช่วงวัย ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันพร้อมหน้า ที่สำคัญครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย ต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ร้องเพลง กล่อมลูก เล่านิทานให้ลูกฟัง เล่นกับลูก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งทารกแรกเกิดใหม่ควรได้รับการเลี้ยงดูจากนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน หากทุกครอบครัวมีแนวทางปฏิบัติเพื่อทะนุถนอมครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุด เชื่อมั่นว่าสถาบันเล็กๆเหล่านี้เมื่อเกิดมาเป็นชุมชน เป็นสังคม ก็ย่อมนำพาชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแน่นอน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกครอบครัวเป็นอย่างมาก
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด