ชัยภูมิเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ637หมู่บ้านเพิ่มศักยภาพจำหน่ายสินค้าชุมชนเห็นผล


ชัยภูมิเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ637หมู่บ้านเพิ่มศักยภาพจำหน่ายสินค้าชุมชนเห็นผล
ชัยภูมิ – กระทรวงดิจิทัลฯ ลุยตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ช่วย สร้าง เสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดึงชุมชนเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีช่วยกระจายจำหน่ายสินค้าเริ่มเห็นผลในแต่ละท้องที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง…

ขณะที่จ.ชัยภูมิ นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาครัฐ ได้เป็นตัวแทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ 8 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่ ในการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ซึ่งจะเป็นอีกยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุงพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายพชรพล วรพล นายก อบต.ห้วยบง ร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้โดยนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักภาคขายรัฐ กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศ ในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ละมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยมีความมั่นคม มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครั้งนี้จ.ชัยภูมิ ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดในเฟสแรกครบ 100 % แล้วในจำนวน 637 หมู่บ้าน โดยประชาชนในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเพิ่มศักยภาพจำนวนสินค้าทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ในปัจจุบัน

และล่าสุดยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้มีกลุ่มชุมชนบ้านโคกน้อย อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการค้นหาข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพดิน และระบบการขายออนไลน์ จึงเกิดการเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น อาทิ ข้าว ฟักทอง และพริก โดยภายหลังเกิดการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และมีการค้าขายออนไลน์ ทำให้ชุมชนมีความยั่งยืน เข้มแข็ง มากขึ้นได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันอีกด้วย
นอกจากนั้น ยังมีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม บ้านห้วยสะแบง ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งได้รับการอบรมจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต มาพัฒนาอาชีพดั้งเดิมในพื้นที่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากการทอผ้าไหมแล้ว ได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น การทำน้ำมัลเบอรี่ และสบู่สมุนไพร สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐขอกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เองในปัจจุบันได้ดำเนินการเป็น 2 ส่วนคือ 1. การติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน 2. การติดตั้งให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Free Wi-fi) โดยไม่คิดค่าใช้บริการกับประชาชน ชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps /10 Mbps โดยปัจจุบันมีประชาขนลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ สูงมากขึ้นต่อเนื่องรวมกว่า 4.5 ล้านราย ในปัจจุบัน

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน