ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคกลาง รับฟังการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สว.พบประชาชนภาคกลาง รับฟังการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปผลงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเดิม) โดยได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววัง ช่างเป่าแก้ว ช่างภาพกระจกสี ช่างประติมากรรม ช่างเครื่องเคลือบดินเผา ช่างประดิษฐ์หัวโขน ช่างบาติก ช่างทอผ้าลายตีนจก ช่างทอผ้าไหม ช่างบ้านทรงไทย ช่างไม้ ช่างวาดภาพสีน้ำมัน ช่างเขียนภาพลายไทย โดยมี นายพิษณุ สำรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปาชีพนอกการเกษตร ให้การต้อนรับ
.
จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (SACIT) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสมาชิกวุฒิสภา รับฟังการบรรยายความเป็นมาของสถาบัน โดยมี นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท.

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยมีความตั้งใจในการสืบสานคุณค่าแห่งศิลปหัตถกรรมไทย เสริมสร้างผู้ประกอบการทันสมัย โดยการรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม เพิ่มศักยภาพให้งานศิลปหัตกรรมไทยเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยให้ยั่งยืน สร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรม
.
โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่าการรวบรวมศิลปหัตถกรรม องค์ความรู้ในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญ อยากให้สืบสาน ต่อยอด และพัฒนา เพื่อทำให้งานศิลปหัตถกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สามารถพัฒนา เสริมสร้าง และส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรม และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยออกสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน