ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม “ร้อยเอ็ดมินิมาราธอน สะออนบุญผะเหวด 2019”

วันนี้ (3 มีนาคม 2562) เวลา 05.50 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม “ร้อยเอ็ดมินิมาราธอน สะออนบุญผะเหวด 2019” ณ บริเวณวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

 

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภอศรีสมเด็จ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างการรับรู้ให้จังหวัด เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการเที่ยว การบริการการค้าและการลงทุนกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ที่กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โดยกิจกรรม “ร้อยเอ็ดมินิมาราธอน สะออนบุญผะเหวด 2019”ในครั้งนี้ มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่
1.ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
2.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.

///////////////////////
101sp«»news/รายงาน