ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-“ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย”ทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)!!!

ร้อยเอ็ด-“ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย”ทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)!!!

วันนี้ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ได้แก่ ศปถ.อำเภอโพนทราย ศปถ.อำเภอสุวรรณภูมิ และ ศปถ.อำเภอเมืองสรวง

โดยมีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยผู้แทนปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จัดการบริษัท กลางฯ สาขาร้อยเอ็ด และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่ง ศปถ.อำเภอ ได้สรุปผลการดำเนินงานทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และศปถ.จังหวัดได้คืนข้อมูลให้กับพื้นที่ เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป โดยสรุปประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากการประชุมฯ ดังนี้

1. ให้ ศปถ.อำเภอ ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี “365 วัน แห่งความปลอดภัย” โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2. ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในการทำประกันภัยรถภาคบังคับให้กับประชาชน และส่งเสริมให้คนในชุมชนจัดทำประกันภัยรถ พรบ. ให้ครบ 100 %
3. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎจราจร ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและช่องทางอื่นๆ เป็นประจำต่อเนื่อง
4. ให้ชุมชน/หมู่บ้าน ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายและร่วมกันปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง โดยการใช้แนวทางจิตอาสา อาทิ การจัดทำป้ายแจ้งเตือน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมข้างทาง
5. ในด้านการบริหารจัดการ ให้ขับเคลื่อนในทุกระดับ ตั้งแต่ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ นำข้อมูลที่ได้จากการประชุม ไปวางแผนแนวทางการแก้ไขร่วมกันต่อไป
7. ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็น “7วันแห่งความปลอดภัย” และในการเล่นน้ำสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง “5 ไม่” คือ “ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย” รวมถึงเน้นการจัดตั้งด่านชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

(ฝ่ายเลขานุการ ศปถ.จ.ร้อยเอ็ด)
///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด-NEWS101