Uncategorized

สระแก้วสรรหาบุคคล/องค์กรเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

สระแก้วสรรหาบุคคล/องค์กรเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ
วันนี้ (2 ส.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสรแก้ว เป็นปรานการประชุมพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ส่งเข้ามารับการคัดเลือก ซึ่งมีจำนวนน้อย และไม่ครบทุกประเภท
ทั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ด้านเกษตรของชุมชน ด้านการศึกษาขอชุมชน ด้านสาธารณสุขของชุมชน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของชุมชน ด้านละ 3 ประเภท ประเภทละ 1 ราย ได้แก่ ประเภทบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่คุณงามความดีหรือผลงานที่บุคคล องค์กร หรือชุมชน ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณวงกว้าง และเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ่นให้บุคคล องค์กรหรือชุมชนอื่นๆ นำไปปฏิบัติและสร้างผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ประเภทองค์กร ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระเพลิง ด้านบุคคล ได้แก่ นางกัญญาภา ขอดทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพระเพลิง ด้านการเกษตรของชุมชน ประเภทบุคคลได้แก่ ร้อยตรีเหรียญชัย มาวงษ์ และด้านการศึกษาของชุมชน ประเภทบุคคลได้แก่ นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ โดยสำนักงานวัฒนธรมจังหวัดสระแก้ว จะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง