ข่าวกระแสสังคม

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาศาสนาสถานและโบราณสถานวัดบ้านเมืองสีแก้ว

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาศาสนาสถานและโบราณสถานวัดบ้านเมืองสีแก้ว
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ วัดบ้านเมืองสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว นายนิรันดร จันทรประทักษ์ กล่าวรายงาน
กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”พัฒนาศาสนสถานและโบราณสถานวัดบ้านเมืองสีแก้ว
เวลา 09.30 น. ท่านประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดงาน

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และโบราณสถานอันเป็นมรดกอันลำ้ค่าของชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อสม.พี่น้องประชาชนชาวตำบลสีแก้ว จำนวนประมาณ 200 คน. …….
#######
เหยี่ยวข่าว::ภาพ/ข่าว
รายงาน