Uncategorized

ร้อยเอ็ด… “ถอดบทเรียนนำแผนเผชิญเหตุไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ในอนาคต”

ร้อยเอ็ด…
“ถอดบทเรียนนำแผนเผชิญเหตุไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ในอนาคต”
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้ทัน กับสถานการณ์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนแผน สู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันนี้(3สค61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกรทำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 101 คน ประกอบด้วย 1 คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน 3 อำเภอทุกอำเภอ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดเผยว่า.-ปี้นี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิและอำเภอโพนทอง จำนวน 15 ตำบล 80 หมู่บ้าน เพื่อ ให้หน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทราบบทบาท หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ทั้งนี้จังหวัดถือว่า การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นหน้าที่สำคัญของจังหวัด …

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน