Reporter&Thai Army

ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

เมื่อ020900ส.ค.61
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 (อ.เมือง)
ร.14พัน.3,กอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมกับ ปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคง,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อส.และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561ให้กับนางปราณี ชัยชนะ อายุ 70 ปี ม.5 ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ.ผลการปฏิบัติอยู่ในระหว่างก่อสร้างหากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป