ข่าวบันเทิงและกีฬา

ร้อยเอ็ด… “พัฒน์วิทย์เกมส์ ๖๑”เน้น พัฒนาทางกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม- สติปัญญา และจิตสำนึก…

ร้อยเอ็ด…
“พัฒน์วิทย์เกมส์ ๖๑”เน้น พัฒนาทางกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม- สติปัญญา และจิตสำนึก…
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561เวลา 09.30 น.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒวิทยา โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดการแข็งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน”พัฒน์วิทย์เกมส์ ๖๑ ประจำปี 2561 มี นายเทิดทูน สุจารี ผอ.โรงเรียนโพนทองพ้ฒนาวิทยา กล่าวรายงาน นอกจากนั้นมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง/ พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.โพนทอง/ คหบดี-พ่อค้าประชาชน-ผู้ปกครองเข้าร่วมคึกคั๊ก…

ทั้งนี้ นายเทิดทูน สุดจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การแข็งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม-สติปัญญา และ จิตสำนึก การที่นักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ ต้องมีกระบวนการที่หลากหลาย เรียนรู้แบบบูรณาการ หวังว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะได้แสดงถึงตัวบงชี้ในสนามกีฬาในการสร้างความรัก ความสามัคคี และการรักษากติกา

 

สุทพ ลอยแก้ว/รายงาน