ข่าวบันเทิงและกีฬา

ร้อยเอ็ด… สภาเด็ก และ เยาวชนตำบลหินกองจัดโครงการฝึกสอนกีฬา และ นันทนาการ ให้เยาวชน

ร้อยเอ็ด…
สภาเด็ก และ เยาวชนตำบลหินกองจัดโครงการฝึกสอนกีฬา และ นันทนาการ ให้เยาวชน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนในท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสื่อการพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้สามารถมีส่วนร่วม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีให้เยาวชนมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กีฬายังสร้างความมีน้ำใจ และ ความสามัคคี…….

วันนี้ 4 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น.ณ.สนามกีฬาโรงเรียนหินกองวิทยาคาร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายกฤษณ แสนสำโรง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินกองเป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกสอนกีฬา และ นันทนาการ ของสภาเด็ก และเยาวชน ประเภทกีฬาที่เปิดฝึกสอนมีมีฟุตบอลชายมีสองรุ่น รุ่นไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 60 คน ฝึกสอนเวลา 14.00-15.00น.ทุกวันพฤหัส ไม่เกิน 16 ปี จำนวน 60 คน ฝึกสอนเวลา.14.00-15.00 ทุกวันศุกร์ เริ่มเดือน กค.2561-กันยายน 2561.
นายไพบูลย์ ภักดิ์ลอนิสิทธิ์ ประธานสภาเด็ก และ เยาวชนตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ร้อยละ ๘๐ จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังจากอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : ร้อยละ ๙๐ ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีภูมิคุ้มกันในตนเองให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
บพิตร จำปา/รายงาน