Uncategorized ข่าว เชียงราย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลห้วยสักและตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย รวม 3 ครอบครัว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลห้วยสักและตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย รวม 3 ครอบครัว

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ราย ที่หอประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

จากกรณีที่ได้เกิดอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ในบ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยสัก มีผลทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย อีกทั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลดอยลาน ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง ในเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลจัดการให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือด้านปัจจัยในการดำเนินชีวิตแล้ว ตามขีดความสามารถและระเบียบของการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

ต่อมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของนางพยอม คำน้อย จำนวน 33,000 บาท ครอบครัวของนางแสงเดือน วงศ์จันทร์เชื้อ เป็นเงิน 33,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ อีกครอบครัวละ 1 ชุด เป็นเงิน 5,442 บาท และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 10,000 บาท ในคราวเดียวกันนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว แม้ว่าทางราชการจะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยสัก และเทศบาลตำบลดอยลาน มีงบประมาณที่จำกัดในการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม จึงได้ประสานขอให้อำเภอเมืองเชียงรายให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ด้วยการขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากจังหวัดเชียงราย โดยผ่านไปยังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรผู้เคราะห์ร้ายและประสบภัยที่รุนแรง ซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ช่วยเหบือแก่ราษฎรที่ประสบภัย ด้วยทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ประสบภัยที่เคราะห์ร้าย ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเคราะห์ร้ายดังกล่าว ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบสัมมาชีพด้วยความสุจริต ให้มีขวัญและกำลังใจ อีกทั้งมุ่งทำความดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนต่อไป

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/12/62