Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.38 อ.เมือง จว.น่าน

 

พ.อ.วิทยา แก้วพรม รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ ม.ค. – 3 มี.ค.62 เกิดจุดความร้อนจำนวน 385 จุด โดยเกิดจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จำนวน 101 จุด ,อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน จำนวน 60 จุด,, อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่านจำนวน 53 จุด ทั้งนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่านได้แบ่งหน่วยทหารรับผิดชอบในการทำงาน โดยให้ มทบ.38 รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง ,ม.2 พัน 10 รับผิดชอบ อ.ภูเพียง อ.ท่าวังผา, อ.ปัว และ อ.สันติสุข และ ม.2 พัน 15 รับผิดชอบ อ.เวียงสา, อ.บ้านลวง ,อ.นาน้อย , อ.แม่จริม และ อ.นาหมื่น ส่วน กรม ทพ.32 รับผิดชอบ อ.ทุ่งช้าง ,อ.เชียงกลาง,อ.สองแคว , อ.เฉลิมพระเกียรติ ,อ.บ่อเกลือ โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่านได้นำจุดความร้อน ปี 61

มาเป็นข้อมูลในการกำหนดพื้นที่เพ่งเล็งใน 4 อำเภอ คือ อ.เวียงสา , อ.ทุ่งช้าง , อ.ปัว และ อ.นาน้อย พร้อมจัดชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสนับสนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ครั้ง และสร้างฝายมีชีวิตเพื่อลดปัจจัยและสภาวะที่ก่อให้เกิดไฟป่า จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันฝายมีชีวิตลำดับที่ 62 ดำเนินการในพื้นที่บ้านกึมตอง อ.เมือง จว.น.น. มีความคืบหน้าของฝายโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90 ตลอดจนร่วมดับไฟเพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จำนวน 7 ครั้ง

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือการทำไร่เลื่อนลอยที่ยังต้องมีการเผาไร่ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่เปิดให้ขุดนาขั้นบันได ในที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ซึ่งชุมชนบนพื้นที่สูงก็ยังมีความจำเป็นต้องเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพ