Reporter&Thai Army

คสช.​​ ขอประชาชนงดเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและเตรียมรับมือภัยแล้ง สานต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติด ย้ำติดตามพร้อมแจงทุกข่าวสารไม่ให้สังคมสับสน ​​

คสช.​​ ขอประชาชนงดเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและเตรียมรับมือภัยแล้ง สานต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติด ย้ำติดตามพร้อมแจงทุกข่าวสารไม่ให้สังคมสับสน ​​

​​​การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและสภาวะฝุ่นละออง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ทุกภาคส่วนได้ระดมศักยภาพเข้าคลี่คลายสถานการณ์ว่า ยังคงต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เน้นว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นต้องเข้าช่วยประชาชนได้ทันที รวมทั้งการเข้าชี้แจงและขอความร่วมมืองดเผาในช่วงนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเชื่อมโยงกับสภาวะภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการได้เตรียมรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะภัยแล้งไว้ด้วย

 

​ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในทุกพื้นที่ที่ได้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ภายใต้การทุ่มเท ความยากลำบาก และความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน โดยเฉพาะในพื้นที่อ่อนไหว เช่น ตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามแนวนโยบายดังกล่าวต่อไป

 

​การประชุมในวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกส่วนราชการในการเตรียมสนับสนุนงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงต่อจากนี้สถานการณ์ด้านการเมืองที่กำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนั้นมีความสำคัญ ซึ่งข้าราชการทุกส่วน
ต่างมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ต่อบ้านเมือง การดำเนินการทุกอย่างขอให้
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ยิ่งในสภาวะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการหาเสียงทางการเมืองมีความหลากหลาย ทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เวทีปราศรัย การให้สัมภาษณ์ จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องติดตามในทุกข้อมูลข่าวสาร และต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อมิให้มีการบิดเบือนหรือสร้างความสับสนให้กับประชาชน เป็นการร่วมกันสร้างการรับรู้ในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/oaAKSMrFX6A

​…….
๔ มีนาคม ๖๒Cr : พ.อ.หญิง​ศิริจันทร์​ งาทอง
รองโฆษก คสช. ผู้ให้ข่าวค่ะ