ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562 โดยมีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดจำนวน 135 คนเข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินงานของ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562 จึงได้ดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งมีกิจกรรม 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 การอบรมระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 รวม 5 วัน ในการอบรมได้ผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ทั้งการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จำนวน 4 กลุ่มคือ

กลุ่มเนื้อหาที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม กลุ่มเนื้อหาที่ 2 การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มที่ 3 การผสมผสานเรียนรู้เพื่อจุดประกายความคิดโดยการถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเนื้อหาที่ 4 การสร้างความสามัคคีสร้างพลังและสร้างความปรองดอง

และส่วนที่ 2 ภายหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรม จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ในการอบรมได้รับการสนับสนุน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะ

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดว่า.-โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตข้างหน้า โดยร่วมกันคุยร่วมกันคิด และร่วมกันทำ ด้วยการจัดกิจกรรม จิตอาสา และการศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน

รวมถึงให้มีการเรียนรู้การมีส่วนร่วม ร่วมเสริมสร้างความสงบร่มเย็น ให้สังคมชุมชน มีสันติสุข และเคารพ ในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานความคิด ที่แตกต่างไม่แตกแยก ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติ มีความสงบเรียบร้อย เป็นสังคมแห่งพลาดรภาพ

ที่ประชาชนเคารพหลักประชาธิปไตย เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกันและดำเนินกิจกรรม ที่เป็นการรักษาประโยชน์สุข ของส่วนรวมเกิดความรัก สามัคคีและธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักสำคัญของชาติไว้อย่างมั่นคงถาวรสืบไป

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-