Uncategorized

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อจัดการด้านสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 “ปรับปรุงภูมิทัศน์,สิ่งแวดล้อม”

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อจัดการด้านสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2561
“ปรับปรุงภูมิทัศน์,สิ่งแวดล้อม”
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยท่านผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์

เวลา 09.49 น.นายประจัญ เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์
พร้อมด้วยผู้ช่วย,คณะกรรมการหมู่บ้าน,อสม,ประชาชนจิตอาสา,นักเรียนนักศีกษาและหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมโครงการ
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยลรอบหมู่บ้านเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อสม.พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรัง จำนวนประมาณ 50 คน..

……
#######
เหยี่ยวข่าว::ภาพ/ข่าว
รายงาน