ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และ Mr. Georg Gafron ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โอกาสนี้ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทนที่รับผิดชอบด้านสังคมศึกษา นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากทั่วประเทศ นักเรียน

/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส่งโครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล นักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศรอบคัดเลือกการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ รวมทั้งสิ้น 276 คน

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน