ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว สถานให้บริการที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง