Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี-จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ปราจีนบุรี-จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณะบดีเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และภาคีเครือข่าย
นายโอรส วงษ์สิทธิ์ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เดิมใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม เริ่มโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2542 จัดตั้งศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม โดยมีลักษณะ การดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าสมาชิกรัฐสภาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เพื่อประสานพลังและทรัพยากร สู่การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนทุกระดับในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ ของการดำเนินการโครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคมเป็นภารกิจที่สอดคล้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า ในด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และพันธกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรในประเทศในกิจการพัฒนาประชาธิปไตย และการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา
รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณะบดีเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กล่าวความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำจังหวัดปราจีนบุรี” ซึ่งจะได้เป็นพื้นที่กิจกรรมของคณะกรรมการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ จัดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างเสริมประสบการณ์ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

/////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี