Reporter&Thai Army Uncategorized

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่

3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ระหว่าง คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ภริยา พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านเก่า) กับ คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ภริยา พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (ท่านใหม่) พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อให้งานสนับสนุนงานสมาคมให้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่3 เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนาย ในกองทัพภาคที่3 ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก ในสิ่งที่แม่บ้านพึงกระทำได้ ซึ่งในการดำเนินงานได้กำหนดให้จัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของกองทัพบก และ ประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ ทำงานด้วยความ เต็มใจ สมัครใจ และ มีความรัก ความสามัคคี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา