Reporter&Thai Army

ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

เมื่อ ๔ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนามของ “ หน่วยทหารนาวิกโยธินในพื้นที่ภาคใต้ ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาหลงคีรีธรรมมาราม ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม และถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐานไว้ในพระพุทธศาสนา และเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธ ตลอดจนเพื่อร่วมถวายผ้ากฐินอันเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวพุทธถือปฏิบัติสืบกันมา โดยมี ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย กำลังพลข้าราชการ และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์, พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และบริเวณใกล้เคียง ร่วมในพิธี รวมยอดเงินบริจาคของ หน่วยทหารนาวิกโยธินในพื้นที่ภาคใต้ ข้าราชการกองทัพเรือ พุ่มกฐินจากส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๑๕,๙๖๓.๗๕ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ในการนี้ หน่วยได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านการแพทย์ และจ่ายยาเบื้องต้น รวมถึงจัดชุดมวลชนสัมพันธ์แสดงให้ความบันเทิงแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินในครั้งนี้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ