ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการปกครองออกตรวจและประเมินผลงานของการทำงานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤศจิกายนพ.ศ 2566เวลา 09.00น นายพัสกร ธนแสนไทยนายอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอหลวงพ่อหัวหน้าส่วนกลุ่มงานบริหารงานปกครองและนายแสวง หินทองปลัดอำเภอหนองพอกหัวหน้างานฝ่ายปกครองพร้อมด้วย ส.ต.ตประพันธ์ อุดมดีพัฒนากรอำเภอหนองพอกรวมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดที่ครบกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี


จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านความมุ่งหมายที่สำคัญคือ

1.เพื่อเป็นมาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงอายุ 60 ปีจึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่หย่อนยานและไม่สนองต่อต่อความต้องการของประชาชน

2.เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสมควรที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่เนื่องจากในมาตรา 14 (11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่ 11 พ.ศ 2551 )กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งหากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทำอย่างน้อยทุก 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง

3.เพื่อให้ทราบข้อเด่นข้อด้อยของผู้ใหญ่บ้านในผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินพระผสมผสานระบุจุดเด่นจุดด้อยของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทั้งนี้เพื่อนำมาส่งเสริมและพัฒนาสมความสามารถผู้ใหญ่บ้านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้ทราบถึงระดับการทำงานของผู้ใหญ่บ้านและรู้ว่าเป็นผู้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสามารถปฏิบัติงานและบูรณาการงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

4.เพื่อเสริมสร้างและรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งโดยการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้ดีขึ้นและรักษาระดับผลของการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ทางราชการต้องการและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของระบบการเมืองสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะช่วยให้ประชาชนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจึงได้มีการประชุมนัดหมายชาวบ้านหมู่11ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชาขนให้ความสนใจในการประเมินวันนี้อย่างมาก โดยนายสุรวุฒิ ชามนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ผู้ได้รับการประเมินในครั้งนี้

สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว
ผอ.ศูนย์ข่าวร้อยเอ็ด