ชป.กร.ร.17พัน.4(ขุนอาสา 319) น้อมนำศาสตร์พระราชา ขยายชุมชนต่อความรู้สร้างคนดี


ชป.กร.ร.17พัน.4(ขุนอาสา 319) น้อมนำศาสตร์พระราชา ขยายชุมชนต่อความรู้สร้างคนดี

 

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ชป.กร.ร.17พัน.4(ขุนอาสา 319) จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ น้อมนำศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน และนโยบายของรัฐบาลให้กับประชาชน การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายของรัฐบาล และคสช. และร่วมกับหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมทั้งแจกต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

ผลจากการบรรยายทำให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งจะร่วมกันทำความดี เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมในชุมชนของตนเองต่อไป
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จว.พะเยา