Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ทหารมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนราธิวาส

ทหารมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนราธิวาสในวันนี้ 4 ธ.ค.62 นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ 1 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร กองทัพเรือ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจัง หวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) ร่วมกับ

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ และชุมชนท่าประปา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก ปชส.กอ.รมน. จว.นราธิวาส