ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเร่งขับเคลื่อนกรรมการ ศอ.ปส.แก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน

5 กรกฎาคม 2567 ที่  ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด(ศอ.ปส.จ.รอ.) เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน ครั้งที่ 7/2567 โดยมี คณะกรรมการจากส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด(ศอ.ปส.จ.รอ.)ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน จังหวัดร้อยเอ็ด (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่

สมนึก บุญศรี  รายงาน