Uncategorized

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้(๖ ส.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ รับมอบนโยบาย และนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนี้

๑.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒.โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.การบริหารจัดการขยะ
๔.โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๕.ปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข ได้แก่ น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ อุทกภัย ขยะสะสมตกค้าง และเส้นทางคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน

จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชุบุรี.

/////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว