Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา

ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 51
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ที่วัดบึงพลาญชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ยุวพุทธิกสมาคม และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนมาก

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสภาพการของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้นสมควรที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะได้ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กเยาวชนให้เกิดการพัฒนาบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง และการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาได้ปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล สืบทอดและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด ชาวคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเป็นประเพณีเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 51 โดยได้กำหนดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันเสาร์ วันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
///
เหยี่ยวข่าว/รายงาน