Uncategorized

โครงการอยู่อย่างไรใจไม่ทุกข์ ที่วัดพระบางมงคล อำเภอเมืองนครสวรรค์

โครงการอยู่อย่างไรใจไม่ทุกข์
ที่วัดพระบางมงคล อำเภอเมืองนครสวรรค์ นางรัชนี อิทธิวิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดโครงการอยู่อย่างไรใจไม่ทุกข์ นำวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุในชุมขนพระบางมงคลโดยมีนางธิดารัตน์ ศรีสรรปางค์ และนางอรณี แถมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นางรัชนี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องสำคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยทำให้ ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีผลให้ลักษณะครอบครัว จำนวนที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและดำเนินชีวิตเพียงลำพัง สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้ และ เบื่อหน่ายในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ต้องออกจากงานมีรายได้ลดลงภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางร่างกายเพิ่มขึ้น มีสารชีวะเคมีและฮอร์โมนลดลงการสูญเสียสิ่งสำคัญของชีวิต คณะ อสม.ในชุมชนพระบางได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุจึงได้จัดโครงการอยู่อย่างไรใจไม่ทุกข์เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามวัย รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียด และให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านจิตใจให้เกิดความสงบร่มเย็น และมีการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีผู้อายุเข้าร่วมโครงการครั้งที่หนึ่งจำนนวน 33 คน


กณต ทาทิพย์ รายงาน