Reporter&Thai Army

เคลื่อนที่คลายทุกข์ ทหารพราน 32 จัดชุดดำรงธรรมออกรับฟังปัญหา ประชาชน

เคลื่อนที่คลายทุกข์ ทหารพราน 32 จัดชุดดำรงธรรมออกรับฟังปัญหา ประชาชน

 

เมื่อ ๕ พ.ย.๖๑,๐๖๓๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. เจษฎาวุธ วง ษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๓. จัด กพ.ชป.ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จนท.ฝ่ายปกครอง,ตำรวจ และ จนท.หน่วยป่องกันรักษาป่าที่ นน.๗ บ่อเกลือ ร่วมประชุมประจำเดือนกับ ผู้นำชุมชน,ราษฎรบ้านบ่อหลวง เพื่อออกประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร บ.บ่อหลวง ม.๑ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ประจำเดือน พ.ย.๖๑ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.บ่อหลวง ม.๑ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. โดยมี นาย ทา อุปจักร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเรื่องร้องทุกข์แต่อย่างใด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๐ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐