Uncategorized

โรงเรียนสมอทอดศึกษามอบเกียรติบัตร พ่อลูกดีเด่น

โรงเรียนสมอทอดศึกษามอบเกียรติบัตร พ่อลูกดีเด่น 

ที่ โดมโรงเรียนสมอทอดศึกษา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีนายพิธพร วิพิธกาญจน์ เป็นประธานในพิธี และมีนางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อหน้าประธานในพิธี เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นวันชาติ และวันพ่อ ในวันเดียวกันดังนั้น ทางโรงเรียนสมอทอดศึกษา จีงได้จัดให้มีกิจกรรมวันพ่อขึ้น เพื่อให้ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ผู้ปกครอง ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษารำลึกถึงพระคุณของบิดา และได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา(พ่อ)
โดยภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม รำแสดงดอกบัว การมอบเกรียติบัตรพ่อลูกดีเด่น การล้างเท้าให้พ่อ ของพ่อลูกดีเด่น ที่ได้รับรางวัล และการเรียงความ พร้อมบรรยายโดย เด็กหญิงอิสริยา สารพันลำ นักเรียน ชั้น ป.6/1 ชนะเลิศ อันดับที่ 1

ทีมข่าว.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ เพชรบูรณ์