Reporter&Thai Army Uncategorized

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร..

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร…พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 พร้อมทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 ได้ชี้แจ้งในเรื่อง การปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี 2562

ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 การปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี 2562 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกองทัพบก ปี 2560 – 2564เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกองทัพบก ในการจัดเตรียมกำลังพลสำรองตั้งแต่ในยามปกติ ตามแนวความคิดการใช้กำลังของกองทัพบก โดยจัดเตรียมกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้อย่างทันเวลาและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมกำลังพลสำรองอาสาสมัคร และบรรจุกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา ได้ตั้งแต่ยามปกติ ตามแนวคิดการพัฒนาการบริการจัดการด้านกำลังพลตามหลักการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศของกองทัพบก ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ทุกระดับชั้น ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการกิจการกำลังพลสำรอง ตามแผน จำนวน 9 ภารกิจ ประกอบด้วย 1. การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 2 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำหนด 9 วัน 3 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี 2/61 เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำหนด 9 วัน 4 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด 30 วัน ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง (ทุกมณฑลทหารบก) ภาพรวมทั้งประเทศ 161 นาย 5 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี 1/62 เข้ารับการตรวจสอบกำหนด 1 วัน (ทุกมณฑลทหารบก) ภาพรวมทั้งประเทศ 3,394 นาย 6 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี 3/60 เข้ารับการตรวจสอบกำหนด 1 วัน 7 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 (ทุกมณฑลทหารบก) ทำหน้าที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ กำหนด 30 วัน ภาพรวม ทั้งประเทศ 222 นาย 8 การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี 2/61 (ทุกมณฑลทหารบก) ทำหน้าที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคสนาม กำหนด 30 วัน และ 15 วัน ภาพรวมทั้งประเทศ 111 นาย และ9 การจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้วบัญชี 1/62 ด้วยวิธีการคัดเลือกของหน่วยกำลังพลสำรอง (ทุกมณฑลทหารบก) เพื่อแจ้งรายชื่อการบรรจุกำลังพลสำรองให้กำลังพลสำรองทราบโดยหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนาทหารของกำลังพลสำรอง พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงในเรื่องการนำกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ปี 2563 เรื่องการจับกุมยาเสพติด ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้นมีการจับกุมที่สำคัญในรอบสัปดาห์ โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหาร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักรอไว้ตามแนวเขตชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณริมฝั่งน้ำรวกในพื้นที่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจึงได้จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง และจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

ภาค 5ลาดตระเวนตรวจสอบไปตามจุดที่คาดว่ากลุ่มขนยาเสพติดจะใช้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติด ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่พบ กระสอบดัดแปลงใส่สายสะพายเป็นเป้ จำนวน 7 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่บริเวณป่าแขมปลายทุ่งนาติดลำน้ำรวก ในพื้นที่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย ภายในกระสอบดังกล่าวบรรจุยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000,000 เม็ด และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีเดินเท้าลัดเลาะตามแนว ป่าเขาในช่วงเวลากลางคืน จึงจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด ได้ทำการลาดตระเวนตรวจไปตามจุดที่คาดว่ากลุ่มขนยาเสพติดจะใช้เป็นทางผ่านการขนยาเสพติด ต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 00.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนมาตามถนนเส้นทางบ้านเปียงหลวง – บ้านแปกแซม ในพื้นที่ ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่นั้นได้เห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 10 – 15 คน เดินเรียงแถวมาตามแนวป่าโดยแบกกระสอบปุ๋ยที่ดัดแปลงให้มีสายสำหรับสะพายหลัง เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุด เพื่อทำการเข้าตรวจค้นแต่เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่จึงรีบทิ้งกระสอบปุ๋ยลงพื้นแล้วพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าหายไปอย่างรวดเร็ว จากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสอบดัดแปลงใส่สายสะพายเป็นเป้ จำนวน 18กระสอบ โดยจำนวน 13กระสอบ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)

บรรจุอยู่ภายใน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,600,000 เม็ด และอีก 5กระสอบ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) บรรจุอยู่ภายใน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 11.55 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในบริเวณแนวเขตชายแดนไทย มาตามถนนใกล้บริเวณท่าข้ามพ่อเลี้ยงยงค์ในพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้นได้พบ ถ่านไม้ จำนวน 16 กระสอบ ซุกซ่อนไว้ในพุ่มไม้ข้างทาง ไม่พบตัวผู้เป็นเจ้าของ และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 หมวดลาดตระเวนที่ 1 กองร้อยทหารรายที่ 412 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังตรวจพื้นที่รับผิดชอบอยู่บริเวณท่าข้ามท่าลุงคำในพื้นที่บ้านวังแก้ว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบชายชาวจีน 2 คน ซึ่งเดินทางมากับรถตู้โดยสารจาก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสัมภาระจำนวนมาก จึงได้ทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ จำนวน 472 เครื่อง , คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำนวนมาก ตรวจสอบแล้ว ไม่มีเอกสารการซื้อขายหรือนำเข้ามาในประเทศไทย จากการสอบถามชายชาวจีนรับว่า จะนำสิ่งของที่ถูกตรวจค้นพบนี้ส่งออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชายชาวจีนทั้งสองคนพร้อมทั้งนำสิ่งของที่ตรวจพบทั้งหมดส่งด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนด้านการการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 12.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก ชุดรักษาพื้นที่ฝึกกองทัพภาคที่ 3 (กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14)จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันตรวจสอบการลักลอบตัดไม้

ที่บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งพบ ไม้เต็ง ไม้รัง ถูกตัดเป็นท่อน จำนวน 36 ท่อน คาดว่าตัดทิ้งไว้นานแล้วประมาณ 2-3 เดือนเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไม้ท่อนดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจตราเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในบริเวณแนวเขตชายแดนไทย มาตามถนนใกล้บริเวณท่าข้ามท่าละคร ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้นได้พบ ไม้กระยาเลยแปรรูปขนาดความกว้างประมาณ 16 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น ซุกซ่อนไว้ในพุ่มไม้ข้างทาง ไม่พบตัวผู้เป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไม้แปรรูปดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จำนวน 1 เครื่อง จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562 เวลา 10.42น.ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปี บ้านจอปร่าคีหมู่ 9 ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผู้ป่วยอยู่ในภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จากบาดแผลรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิต เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการเร่งด่วนโดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน905 (ศกร.ตชด.905) บ้านจอปร่าคีตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษา และเมื่อวันที่1ธันวาคม2562 เวลา 17.05น.ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้หญิง อายุ 69 ปี อยู่ที่ บ้านเลขที่ 68/1 บ้านห้วยช้างคำ หมู่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เจ็บหน้าอกร้าวขึ้นไปหัวไหล่ซ้ายอย่างรุนแรงเห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเร่งด่วนโดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป ทั้งนี้ยังมีกลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบประกอบด้วยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) เกิดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยคณะกรรมการฯ TBC ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯTBC จะดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนภายในแต่ละเขตอำนาจของตน และปัญหาชายแดนอื่นๆ เป็นการเฉพาะ โดยจัดประชุมตามความจำเป็นของสถานการณ์ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ TBC ได้มีการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เป็นประจำอยู่เสมอ โดยล่าสุดมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) แม่สอด–เมียวด