ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อาหารและยา เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันให้ได้100% /สมนึก –บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันให้ได้100%
/สมนึก –บพิตร/รายงาน/0817082129–

ธนบดี ปศุสัตว์จ.รอ.อบรมอาสาฯกำจัดพิษสุนัขบ้า100%6กพ62/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายธนบดี ขวา โยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ตามที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพอาสาบริษัทเดิมที่มีอยู่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 202 แห่งแห่งละ 3 คนรวม 606 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.- นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับอาสาปศุสัตว์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโครงการที่ดีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี หวังว่าทุกคนจะได้นำเอาความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย ชี้แจงนโยบายกรมปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด,การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายธีระชัย แสนภูวาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด,ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งระบบขนส่งและการจัดเก็บ โปรแกรมการฉีดวัคซีน การประเมินสุขภาพสัตว์การจับบังคับสัตว์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยนายดิษพงศ์ พิลาวัลย์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ,การฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจับบังคับสัตว์,ตอบข้อซักถามเป็นอันเสร็จพิธี

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–