Uncategorized

ก.แรงงาน เปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ก.แรงงาน เปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น Informal Labour Fair 2020 “แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น Informal Labour Fair 2020 “แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” ณ ห้อง Terminal Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 นครราชสีมา โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ จึงกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ “แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง” โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีเท่าเทียมกับแรงงานในระบบ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาให้มีความมั่นคงด้านรายได้ อาชีพอย่างทั่วถึง นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พลโทนันทเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแรงงานนอกระบบนั้น ต้องมุ่งสานพลังเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ โดยทำงานในรูปแบบของการบูรณาการประสานทุกมิติที่มีความเกี่ยวข้องกัน และให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายแรงงานนอกระบบในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรวมตัวกัน ในการร่วมคิด ร่วมทำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้งานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานนอกระบบ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แรงงานนอกระบบกลุ่มจังหวัดนครชัยสุรินทร์ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์ผลงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ การเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแรงงานนอกระบบ การจัดนิทรรศการของส่วนงานราชการ การแสดงสินค้าและอาชีพของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นแรงงานนอกระบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผู้ประกอบการ OTOP เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 600 คน

————————————