Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) ร่วมกับ กำลังพลของ ร้อย.ร.๔๑๑ นำโดย ร.ต.ธนันชัย คันธพงษ์จิรภาส,นายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้มล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุม,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ต.เขาบางเกรก ในการปรับปรุงภูมิทัศ และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ – ๐๖๑๒๐๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) ร่วมกับ กำลังพลของ ร้อย.ร.๔๑๑ นำโดย ร.ต.ธนันชัย คันธพงษ์จิรภาส,นายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้มล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุม,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ต.เขาบางเกรก ในการปรับปรุงภูมิทัศ และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณ รอบเขาปลาร้า พิกัด(๔๗PNS๖๘๔๖๐๙๓๒๗๐)ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากไฟป่า ในกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันไฟป่า โดยมี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีราษฎรในพื้นที่ ต.เขาบางแกรก เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ณ จุดสกัดเขาปลาร้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำประทุน ม.๕ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จว.อ.น.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ