ข่าว ยโสธร

“อำเภอกุดชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.”

“อำเภอกุดชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.”6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น .หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. นายสราวุธ ทำทอง ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง กล่าวว่าพื้นที่อำเภอกุดชุม มีหมู่บ้านที่จัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) จำนวน 71 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล ในจำนวน 71 หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรในพื้นที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. 

มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นในทางการเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน สังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.อำเภอกุดชุมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารการเงิน การคลัง ของคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่อำเภอ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท คณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 350 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 360 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 710 คน

///ภาพ-ข่าว พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร