ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

สมนึก ประธานชมรมสื่อออนไลน์ITนำคณะเปิดตัวในวันผู้ว่าพบสื่อมวลชนร้อยเอ็ดเพื่อเติมเต็มงานด้านสื่อทางออนไลน์IT/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129

สมนึก ประธานชมรมสื่อออนไลน์ITนำคณะเปิดตัวในวันผู้ว่าพบสื่อมวลชนร้อยเอ็ด
เพื่อเติมเต็มงานด้านสื่อทางออนไลน์IT
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129

สมนึกประธานเปิดตัวชมรมสื่อออนไลน์IT
ในงานผู้ว่าพบสิ่อร้อยเอ็ด1/62เพื่อเติมเต็มด้นสิ่อ/
/MOITC:ชสอท./สมนึก-0817082129-

เมื่อวันนี้(3พค62) เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าทั้งสามท่าน นำ หัวหน้าส่วนราชการพบปะสื่อมวลชนร้อยเอ็ดครั้งที่1/62โดยการประสานงานนายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและคณะ

สื่อมวลชนประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ประชาสัมพันธ์,วิทยุ,สิ่งพิมพ์,โทรทัศฯ,ออนไลน์IT, อปมช.ร้อยเอ็ด,หอกระจายข่าว,เสียงตามสาย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ด กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประสัมพันธ์ อันเป็นการบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อมูลข่าวสารของจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

มีการแถลงงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แถลงผลงานของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบ อาทิ จิตอาสาร่วมงานกิจกรรมพระราชพิธีราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 2562 ณ ศาลากลางร้อยเอ็ด จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ซักถาม

สื่อมวลชนได้เสนอแนะ อาทิ ในการนำเสนอข่าวของหน่วยงานต่างๆ ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือออนไลน์ IT ให้สื่อสามารถนำเสนอต่อได้
ทางด้านชมรมสื่อออนไลน์IT สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย อาทิสมาชิก นายดำเนิน พรมไชยา,นายสุเทพ ลอยแก้ว,นายสมนึก บุญศรี ซึ่งในฐานะประธานชมรมสื่อออนไลน์ IT ได้เปิดตัวชมรมสื่อออนไลน์IT เพื่อเติมเต็มข่าวสารในด้าน ออนไลน์ IT หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งข้อมูลข่าวสารได้ ทางนายสมนึก บุญศรี โทร 0817082129,0885730542,0866436277 Face book :สมนึก บุญศรี,Line ID:NUK0817 หรือในห้องไลน์ ข่าวสารร้อยเอ็ด,อปมช.๑๐๑,เครือข่าย ปชส ๑๐๑,เครือข่าย สวท. 101,เพื่อนสื่อ,DJร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.(MEDIA ONLINE IT CLUB:MOITC)/0817082129-
สมนึก บุญศรี-ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT