Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ และการรายงานผล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ปลัดจังหวัดนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากธนาคารออมสิน อนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี