ข่าวการศึกษาและไอที

5 รร.สังกัดอบจ.โคราช ชิงความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ

5 รร.สังกัดอบจ.โคราช ชิงความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
​วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งคณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ จ.ภูเก็ต โดยมีคณะครู นักเรียน รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 5 โรงเรียน ทั้งสิ้น 117 คน
ด้าน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน สามารถยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดฯ อย่างรอบด้าน รวมถึงมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตไปพร้อมกับอนาคตที่ดี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตาม ตนของให้คณะครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประสบผลสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังตั้งใจไว้ต่อไป
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง(สะพานหิน) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดย อบจ.นครราชสีมา มีโรงเรียนสังกัดฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 โรงเรียน แข่งขันทั้งสิ้น 16 กิจกรรม ได้แก่
รร.บัวใหญ่ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาระฯศิลปะ (ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ม.ต้น / ม.ปลาย รอบแรก) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ม.ต้น/ม.ปลาย รอบตัดสิน 10 ทีม) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ(งานประดิษฐ์จากใบตอง ม.ต้น) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (แข่งขันหุ่นยนต์ ม.ต้น)
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (การแสดงละครภาษาจีน ม.ปลาย) และ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (โครงงานศิลปะ ม.ปลาย)
รร.ประทาย 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (โครงงานภาษาไทย ม.ต้น) และ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (คัดลายมือ ม.ต้น)
รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (โครงงานภาษาไทย ม.ปลาย) และ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)
รร.ครบุรี 1 กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (สื่อนวัตกรรมครุภาษาไทย)