Uncategorized

พังงา/สถิติจังหวัดพังงาจับมือดีแทคเดินหน้าเสริมความรู้ด้านออนไลน์ ต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ สร้างรายได้ให้ชุมชน

พังงา/สถิติจังหวัดพังงาจับมือดีแทคเดินหน้าเสริมความรู้ด้านออนไลน์ ต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ สร้างรายได้ให้ชุมชน


วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ร้านอาหารโง้วเมงเฮง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาส ให้ชุมชน”เสริมทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ ใน 4 อำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากดีแทคเน็ตอาสา และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐเรียบร้อยแล้วเข้าร่วม
น.ส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ “เน็ตประชารัฐ”ในพื้นที่จังหวัดพังงามีจุดติดตั้ง และได้เปิดให้บริการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 61 หมู่บ้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) หมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม สร้างรายได้ อัตลักษณ์ และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านออนไลน์ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัลกับการประกอบอาชีพ ชุมชนมีช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าผ่านออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้น 2 จุดในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ใน อ.เมืองพังงา และ อ.ตะกั่วป่า โดยเน้นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่เป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐเรียบร้อยแล้ว


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530