Uncategorized

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน กิจกรรมบุญข้าวสาก ประจำปี 2561

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริม
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน กิจกรรมบุญข้าวสาก ประจำปี 2561


เมื่อเวลา 13.00 วันที่ 6 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมงานประเพณีบุญข้าวสาก ตาม ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีอีสาน ประจำปี 2561
ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีพระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้อาวุโสทางด้านวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าวสาก โดยใช้แนวทางอนุรักษ์สืบสาน สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ให้คงอยู่อย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถนำทุนทางด้านวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดการสร้างความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดความยั่งยืน


โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญข้าวสากเพื่อการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนผ่านสื่อทุกช่องทาง
กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก การจัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีบุญข้าวสาก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นของชาวอีสาน ชาวภูไทและประเพณีแซนโฎนตา ของชาวอีสานใต้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2561 โดยความร่วมมือและสนับสนุน จากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวร้อยเอ็ด

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด