Reporter&Thai Army

ป.๔ พัน.๔ ร่วมกับ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔), ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกำลังพลร่วมดำเนินการปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้าน

– เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๑ ป.๔ พัน.๔ ร่วมกับ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔), ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกำลังพลร่วมดำเนินการปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านให้กับ นางปร้อง บุญรอด อายุ ๗๐ ปี ซึ่งได้ร้องทุกข์เรื่องที่อยู่จากการลงพื้นที่ของ “ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ไพศาลี” เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อที่จะได้มีที่อยู่อาศัยและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณจากนายอำเภอไพศาลี ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๔ บ.ร่องหอย ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย