ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนฯ


ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนฯ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น.ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมไหมไทย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 202 คณะๆ ละ 7 คน รวม 1,414 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 11 รุ่นๆ ละ 3 คน รวม 33 คน โดยในวันนี้เป็นการดำเนินตามโครงการฯ ในรุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 143 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จากอำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 70 คน อำเภอหนองพอก จำนวน 70 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จากทีมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.- จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในด้านการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการ จำนวน 11 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 1,447 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-จากข้อบังคับของกฎหมายฯ ในส่วนภูมิภาค และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คาดว่าผลที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมฯ มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้นำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–