Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

กกล.รส.จว.ชม.จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ รับเรื่องร้องทุกข์ ณ.ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยเนียม

เมื่อ060930ธ.ค.61ร้อย.รส.ที่1(นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) กกล.รส.จว.ชม.จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ รับเรื่องร้องทุกข์ ณ.ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยเนียมหมู่6ต.ดอนเปา อ.แม่วาง มีราษฎรมาร้องทุกข์จำนวน 10 เรื่องตามเอกสารแนบท้ายรายงาน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย