ภัยพิบัติ สถานที่ท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดลพบุรี

นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาพบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดลพบุรี ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Biz Club /ท่องเที่ยวนวัตวิถี OTOP และนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันอุทกภัยของจังหวัดลพบุรี และกสิกรรมไร้สารพิษ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีมอบช่อดอกไม้เป็นการขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทำให้ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปฉช.) ของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้จับกุมกระทำผิดฐาน “เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” จำนวน 42 ราย และจับกุมนายทุนปล่อยเงินกู้รายสำคัญได้ จำนวน 2 ราย โดยมีทรัพย์สินที่คืนให้กับประชาชน คือ โฉนด
ที่ดิน จำนวน 42 ฉบับ รถยนต์ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน สมุดคู่มือ จำนวน 5 เล่ม บัตร ATM จำนวน 26 ใบ ทองรูปพรรณ จำนวน 2 เส้น (หนัก 10 บาท) โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจประชาชนในการประกอบอาชีพ รัฐบาลพยายามมหามาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม และขอประชาชนให้มีวินัยทางการเงินเพื่อไม่ต้องมีภาระหนี้สินอีก
นายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรย์ธัญญมหาปราสาท และเยี่ยมชมต้นจัน “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” อายุกว่า 340 ปี พร้อมทั้งชมกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดลพบุรี อาทิ อาหารพื้นบ้าน ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจังหวัดฯ ยังได้จัดการแสดงลิเกเด็กซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งมีการขับร้องบทเพลงให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
จากนั้นเวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ พร้อมชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร การทอผ้าซาโอริ กระบือบำบัด เป็นต้น โดยได้พูดคุยกับประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง