Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… กสทช.ฝึกอบรมเสริมทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณะสุข ครั้งที่ 3

ร้อยเอ็ด…
กสทช.ฝึกอบรมเสริมทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณะสุข ครั้งที่ 3

*ระหว่าง 4-6 กันยายน 2562 ณ.ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณะสุข ครั้งที่ 3 มี พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู ที่ปรึกษาประจำ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดงาน
**ภาคเช้า เวลา09.30 /4 ก.ย. ภก.ภานุโชติ ทองยัง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข บรรยายสุขภาพดีไม่มีขาย เรียนรู้ได้ง่าย ร่างกายแข็งแรง (ภาคบ่าย)/รูปแบบนำเสนอรายการสื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ 5/ก.ย./62ประโยชน์จากความงดงามด้านเสียง/(ภาคบ่าย)ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุเพื่อการสาธารณสุข 6/ก.ย/62 ภาคเช้าสรุปทิศทางภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอล
ภาคบ่ายนำเสนอผลงาน “รายการวิทยุเพื่อการสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอล” ปิดการอบรม 16.00 น.ถ่ายรูปร่วมกัน
***พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู ที่ปรึกษาประจำ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ผู้ประกอบการกระจายเสียง และ วิชาชีพสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่/สุราษฎร์ธานี/ร้อยเอ็ด และจังหวัดเลยในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตรายการด้านสาธารณะสุขไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมต่อไป.

สุเทพ ลอยแก้ว/ภาพ-รายงาน