Uncategorized

เทศบาลท่าข้ามร่วมกับจิตอาสาพัฒนาวัดศิริรัตนวนารามตามหลัก “บวร”

เทศบาลท่าข้ามร่วมกับจิตอาสาพัฒนาวัดศิริรัตนวนารามตามหลัก “บวร”เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายประสาน จรรยารักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นำคณะ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดวัดศิริรัตนวนารามหมู่ 1 ตำบลท่าข้ามใน “กิจกรรม Big Cleaning day ” มี นายหาญศึก ทรงสวัสดิ์ กำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม. นักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 คน และมีนายบุญยก เพ็ญนุ่น ประชาชนจิตอาสา ที่ได้รับพระราชกระแสชมเชย และได้รับมอบกระเช้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการทำดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งนี้ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ด้วย การจับคู่กับวัดศิริรัตนวนาราม โดย โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.เป็นโครงการตามแผนแม่บทปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยความร่วมมือกันของมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนตามหลัก บวร

ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์//เพชรบูรณ์