Reporter&Thai Army ข่าวสงขลา

สงขลา/สะเดา ผู้บังคับการทหารราบที่ ๕ เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าตามโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี ๒๕๖๒

สงขลา/สะเดา ผู้บังคับการทหารราบที่ ๕ เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าตามโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติ ที่เป็นทรัพยากรแหล่งต้นน้ำลำธาร ไว้ให้ลูกหลานสืบไป
วันนี้ ๘ ก.พ.๒๕๖๒ พันเอกวรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕ เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าตามโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ตำบลปาดังเบซาร์ อำสะเดา จ.สงขลา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญ ในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน โดยการปลูก ต้นตะเคียนทอง ๑,๗๐๐ ต้น ต้นยางนา ๒๐๐ ต้น ต้นหว้า ๓๐๐ ต้น ต้นแคนา ๑๕๐ ต้น ต้นสะม้อ ๓๐๐ ต้น และต้นพะยอม ๕๐๐ ต้น รวม รวม ๓,๐๐๐ ต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ คืนความสมดุลทางธรรมชาติให้กับ
ป่าไม้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการแก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ และเพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้สืบสานพระราชปณิธานและมีส่วนร่วมในการแก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนต่อไป

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รายงาน