Reporter&Thai Army

พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรบ้านไฟไหม้ รายนายวิศาสตร์เทพ สุขเกตุ

พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรบ้านไฟไหม้ รายนายวิศาสตร์เทพ สุขเกตุ อายุ 54 ปี เป็นบ้านพักไม่มีเลขที่ ซอยขุนหาญ 1 หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก

 

, นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะ , นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก , นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก , นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , ร.อ.มาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ ผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 9 , นายเฉลิมเกียรติ แก้วทิพย์ กำนันตำบลอรัญญิก , ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก (Dopa 37) นางพัชรินทร์ พึ่งไชย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและของใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน