Reporter&Thai Army

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันนี้ ( 30 ม.ค. 62 ) เวลา 15.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 250 ชุด ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม จากนั้นจึงเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู ) เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ 

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ตามคำกราบบังคมทูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผืนป่าแม่ตื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าอมก๋อย ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดตั้งสถานี 4 แห่ง และตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และ นายโกวิท ปัญญาตรง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีคุณูปการในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ยังจัดระเบียบชุมชนป้องกันรักษาป่า ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน จัดทำแปลงสาธิต การปลูกป่า การปลูกป่าหวาย การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน